Regulamin

§1 Używane definicje

 

  1. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

  2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną,

  3. Konsument – to klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

  4. Przedmiot/y – rzeczy oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego

  5. Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na skutek złożenia przez Klienta zamówienia

  7. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży określonych Przedmiotów

 

 

§2 Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem sklepu internetowego i administratorem danych osobowych klientów zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), jest Sprzedawca:

   MTDesign Michał Tarnaski

   ul. Niemierzyńska 27A/12

   71-436, Szczecin

   NIP: 851-326-96-74 / REGON: 521-082-351

  2. Numer konta bankowego: PL 51 1140 2004 0000 3202 8211 0461 w mBank S.A.

  3. Właściciel sklepu jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT.

  4. W regulaminie określone zostały zasady funkcjonowania serwisu sprzedażowego poprzez sprzedaż przedmiotów, w tym zasady składania przez Klienta zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży, zasady uiszczania przez Klientów ceny za przedmioty i zasady zwrotu ceny Klientowi, procedury zgłaszania przez Klienta reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę jak również zasady odstępowania od umów zawieranych przez Konsumenta, zarządzanie danymi Klienta.

  5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:

   kontakt@LuckyDreams.pl

  6. Aby korzystać ze sklepu internetowego oraz składać zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu.

  7. Przeglądanie zawartości sklepu wymaga akceptacji wykorzystywania plików cookies.

  8. Zbierane dane są wykorzystywane w celu zawarcia umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów, udoskonalania usług sprzedawcy.

  9. Sprzedawca korzysta z danych i zapewnia im bezpieczeństwo zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Klientów przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione. Sprzedawca podejmuje również działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych Klientów.

 

§3 Płatności

  1. Sposób płatności jest uzależniony od tego jaką opcję dostawy wybrał klient.

  2. Sprzedawca przyjmuje płatności wyłącznie w walucie PLN tj. polski złoty.

  3. Datę płatności traktujemy jako zaksięgowanie środków na naszym koncie lub rachunku PayU, Przelewy24.

  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  5. Przyjmujemy płatności w zależności od przedmiotu: przelewem tradycyjnym, płatnością online lub płatnością za pobraniem.

  6. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

    

§4 Sposób dostawy oraz realizacja zamówienia

  1. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionych przedmiotów wyłącznie na terenie Polski.

  2. Dostawa dokonywana za pośrednictwem podmiotów trzecich tzw. przewoźników, którymi są w zależności od wybranej formy: InPost S.A. lub Poczta Polska S.A.

  3. Czas dostawy po wysłaniu przez sprzedawcę jest zależny od regulaminu wyżej wymienionych firm kurierskich.

  4. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji zamówienia do momentu wysyłki przedmiotu niepersonalizowanego do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku przedmiotu personalizowanego 14 dni roboczych.

  5. W przypadku stwierdzenia, że czas realizacji może się wydłużyć sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować z klientem.

  6. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.

  7. Za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się moment zaksięgowania środków opłaconego zamówienia.

    

§5 Składanie zamówienia

 

  1. Warunkiem złożenia zamówienia jest wybranie przynajmniej jednego przedmiotu, wypełnienie formularza zawierającego poprawne dane teleadresowe, dane dostawy oraz formę płatności.

  2. Klient posiada możliwość w przeciągu godziny od złożenia zamówienia modyfikacji zawartości zamówienia.

  3. Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych zgodnych z prawdą. W przypadku gdy dane będą błędne lub nie zostanie zamówienie opłacone w terminie 3 dni roboczych sprzedający zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

  4. Sprzedawca zastrzega możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu potwierdzenia zamówienia.

  5. Przedsiębiorca chcący uzyskać Fakturę VAT zobowiązany jest podać poprawne pełne dane firmy.

  6. Wszelkie ceny wyświetlane w serwisie sprzedażowym zawierają podatek VAT (są cenami brutto)

 

§6 Reklamacje oraz zwroty

  1. Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem adresu mailowego znajdującego się w 2.2pkt. regulaminu

  2. Reklamacja zostaje rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni.

  3. W przypadku złożenia reklamacji sprzedający zastrzega możliwość wymogu odesłania przedmiotu zakupionego do siedziby sprzedawcy na własny koszt.

  4. Zwrot środków następuje na konto bankowe lub kartę płatniczą podaną podczas składania zamówienia

    

7 Rękojmia

  1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)

  2. Konsument może na zakupiony Przedmiot złożyć reklamację z tytułu rękojmi, według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie Kodeks cywilny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność unormowaną w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563.

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania przesyłki Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania, a o których kupujący nie został poinformowany przy realizacji zamówienia.

 

§7 Postanowienia końcowe

  1. Dane osobowe klienta zostaną usunięte po 3 latach od daty złożenia ostatniego zamówienia.

  2. W celu modyfikacji danych osobowych klienta lub usunięcia należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu na skutek niewłaściwego użytkowania przez konsumenta lub celowego zniszczenia.

  4. Sprzedający zastrzega możliwość modyfikacji regulaminu informując konsumenta o zmianach w wyraźny sposób.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl